ساعت ٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۸   کلمات کلیدی:

باسمه تعالی

سوالات امتحان : ترم اول مدرسه بعثت قاملو تاریخ امتحان :14/10/87

درس : علوم تجربی پایه : دوم راهنمایی مدت امتحان : 75 دقیقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام و نام خانوادگی : نام پدر :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سوالات تکمیلی*    4نمره

1)سوختن نوعی تغییر ................است ودر آن مقدار زیادی انرژی گرمایی ونورانی تولید می شود.

2) به واکنش یک ماده با اکسیژن ....................می گویند.

3)یک باریکه ی نور را می توان مجموعه ای از ...................نور دانست.

4)برگشت نور از سطح یک جسم را ......................می گویند.

5) به حرکت رفت وبرگشتی آونگ , ......................می گویند.

6)به مجموعه انرژی های ذرات سازنده ی هر ماده .......................می گویند.

7) واحد اندازه گیری انرژی گرمایی ...................است.

8) قسمت خمیری شکل گوشته را .....................گویند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سوالات صحیح و غلط *2نمره

1) کوارتز فلدسپات ومیکا از کانی های ثانویه محسوب می شوند.( )

2) در کانی های بلوری , اتم های سازنده , به طور منظم در کنار هم قرار گرفته اند.( )

3) در اثر انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد انرژی درونی جسم گرم افزایش می یابد.( )

4) در هنگام ماه گرفتگی , زمین بین خورشید وماه قرار می گیرد.( )

5) رسانایی الکتریکی جزء خواص فیزیکی یک ماده است.( )

6 ) در واکنش های شیمیایی مجموع جرم واکنش دهنده ها بیشتر از مجموع جرم فرآورده هاست( )

7 ) موج صوتی نوعی موج الکترومغناطیسی است. ( )

8 ) جنس مواد هسته بیشتر از آهن ومنیزیم است.( ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سوالات چهار گزینه ای *4نمره

1) زنگ زدن آهن یک تغییر شیمیایی است زیرا ..........

الف)گرماده است ب)گرماگیر است ج)ماده ی جدیدی تولید می شود د)زنگ آهن یک ماده ی مرکب است.

 

2) کدام یک از اجسام زیر منیر است؟

الف)ماه ب)خورشید ج)آینه د) سیاره ی مریخ

 

3 ) کدام یک از امواج زیر در خلاء منتشر می شوند؟

الف)موج صوتی ب) موج در سطح آب ج)موج در طول فنر د)موج الکترو مغناطیسی

 

4 )بوسیله ی موج چه چیزی منتشر وجابه جا می شود ؟

الف انرژی ب)ماده ج)چشمه های موج x د)ذره های محیط

 

5 )در کدام یک از روش های زیر انتقال گرما همراه با جابجایی مولکولهای ماده صورت می گیرد؟

الف )همرفت ب)تابش ج)رسانایی دهمرفت ورسانایی

 

6 ) در موتور اتومبیل در کدام مرحله مخلوط سوخت وهوا وارد سیلندر می شود؟

الف) فشرده شدن ب) آتش گرفتن ج) خروج دود د)مکش

 

7) به کدام بخش کره ی زمین سنگ کره گفته می شود؟

الف ) پوسته ی سنگی ب)قسمت سنگی گوشته بالای نرم کره ج) قسمت سنگی گوشته در زیر نرم کره د)پوسته سنگی وبخش سنگی گوشته متصل به آن

 

8 )کدام یک از سنگ های زیر از دگرگون شدن ماسه سنگ حاصل شده است ؟

الف )گنیس ب)مرمر ج)کوارتزیت د)کنگلومرا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سوالات تشریحی*

1)کانی های ثانویه چگونه بوجود می آیند؟دو کانی ثانویه مثال بزنید. 1 نمره

 

 

 

 

2 )کاتالیزگر چیست؟75/0 نمره

 

 

 

3 )بسامد را تعریف کنید. 5/0 نمره

 

 

 

4 ) کانی را تعریف کنید. 5/0 نمره

 

 

 

5 )سه شرط لازم برای ایجاد جریان همرفتی را بنویسید. 75/0 نمره

 

 

 

 

 

6 ) واکنش زیر را کامل کرده , واکنش دهنده و فرآورده را مشخص نمایید. 75/0 نمره

 

 

 

 

آهن سولفید     ____ ........... + آهن

 

 

7 )نام دیگر آینه کوژ چیست؟مشخصات تصویر در این آینه را بنویسید. 75/0 نمره

 

 

 

 

 

 

 

«

موفق باشید

» جمعا"15 نمره